Форма заявка участници

Отбор/Team


1-ви пилот/First Driver


Ко-пилот/Co-Driver


Данни за автомобила / Details of the car


ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ / ENTRY FEE

За да бъде тази заявка валидна, същата следва да бъде придружена от такса за участие, разписка за пълна сума на съответната федерация, документ за банков превод и т.н.

In order for this entry to be valid, it should be accompanied by an entry fee, a receipt for the full amount of the relevant federation, a bank transfer document, etc.

Банкова сметка на организатора/ Organiser's banck account:

Post Bank: Automobile Federation of Bulgaria Bank Account

IBAN: BG69 BPBI 7940 1087 9555 01

BIC: BPBIBGSF


Данни за фактура/Invoice Details


В случай на неуспешно попълване на тази форма можете да я изтеглите от тук и да я изпратите на e-mail: info@rallybg.com.

Всеки подал своята заявка чрез тази автоматична форма при явяване на административен/технически преглед ще трябва да я подпише собственоръчно и подпечата с печата на клуба, който представлява.

Срокът за подаване на заявки е до 17.08.2023 20:00 ч.

In case of failure to fill out this form, you can download it from here and send it to e-mail: info@rallybg.com.

Anyone submitting their request through this automatic form when appearing for an administrative/technical examination will have to sign it in their own hand and stamp it with the seal of the club they represent.

The deadline for submission of applications is 17.08.2023 20:00.


Scroll to Top